Политика за личните данни


Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  е неразделна част от ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сайта reklama.vali.bg (Сайта), администриран от „ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ ООД (Дружеството).

Тук се посочва начинът, по който ние събираме и обработваме лични дани на субекти на данни - крайни потребители. Описани са и начините, по които можете да се свържете с нас, ако имате нужда от това.

 

 1. Каква информация се събира от Сайта?
  За да използвате услугите на Сайта, той се нуждае от определена информация за вас, с която може да бъдете идентифицирани пряко или непряко.
 1. Информация, която Потребителят предоставя доброволно:
  1. В случаите, когато за определена услуга на сайта се налага, ние можем да искаме от вас следните категории лични данни:
   1. вашите лични имена или псевдоним
   2. валиден имейл адрес
   3. телефон
   4. физически адрес за доставка и/или кореспонденция
   5. възможни предпочитания
   6. допълнителни данни (потребителско съдържание и/или данни за фактура), които потребителят сам въвежда.
  2. Възможно е посочените категории лични данни да бъдат изискани и при евентуално запитване към нас във връзка с упражняване на вашите права, описани по-долу.
  3. При плащане на стоки чрез банков превод дружеството може да получава данни за номера на банковата сметка (IBAN), от която е наредено плащането.
  4. Заплащането на стойността на направената покупка с банкова карта се осъществява чрез услуга на трето лице, предоставена на дружеството. Това трето лице е “Обединена българска банка” АД, а услугата е UBB e-commerce. В тези случаи банката е самостоятелен администратор на лични данни, а Сайтът е единствено платформа, през която крайните потребители биха могли да ползват тази услуга (онлайн разплащане) в съответствие с възприетата от ОББ АД политика за защита на личните данни.
   „ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ ООД няма възможност да въздейства върху начина, по който банката обработва лични данни, тъй като предоставяната услуга се извършва в информационна среда и система, изцяло контролирана от банката.
  5. В случаите когато потребителят избере да кандидатства за потребителски кредит, отношенията между него и „ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ ООД се ограничават единствено до изпълнението на договора за покупка на стоки. Отношенията във връзка с отпускане на потребителски кредит се регулират съгласно общите условия за тази дейност от трето лице - “Уникредит Кънсюмър Файненсинг” ЕАД. При отпускане на потребителски кредит, крайният потребител получава при доставката на стоката екземпляр от договора за кредит, който подписва. В този смисъл  „ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ ООД има досег с релевантни за това правоотношение лични данни на крайния потребител единствено и само доколкото следва да администрира процеса по изпращане на закупените стоки към потребителя и връщане на подписан физически екземпляр от договора за кредит към кредитната институция.
 2. Информация, която Сайтът събира от Потребителя
  За изпълнението на определени функционалности на нашия сайт и услугите, до които имате достъп през него, ние събираме информация за вас от вашия компютър автоматично. По този начин могат да бъдат събрани и следните допълнителни категории лични данни, а именно:
  1. IP адрес
  2. използвания от вас браузър
  3. предпочитаните настройки на език
  4. вид използвано устройство за зареждане на сайта
  5. информация за операционната система на вашето устройство
  6. В допълнение може да се събират данни и за:
   1. броя кликове, които правите докато разглеждате сайта
   2. кои страници от нашия сайт сте разгледали
   3. от кои страници сте препратени към нашия сайт
   4. в случай на рекламни публикации на сайта - брой преглеждания.
   5. времето, което сте прекарали в разглеждане на сайта

 

 1. Лични данни на деца. Как се отнасяме към тях?
  Услугите на сайта не са насочени към лица под 18 годишна възраст. Дружеството не цели и не желае да събира лични данни на деца във връзка с услугите, предоставяни през сайта.
  Ако все пак Дружеството получи информация за непълнолетно лице във връзка с услугите на Сайта, ние няма да я обработваме и ще я изтрием, освен ако нормативен акт не задължава Дружеството да обработва тези данни по установен начин.

 

 1. От кого се събира информация?
  Във връзка с посочените по-долу цели, Сайтът събира информация от своите посетители, включително крайни потребители - субекти на данни.
  Лични данни за посетителите на сайта и крайни потребители може да ни бъде предоставяна и от трети лица в качеството им на доставчици на услуги. Например, такова трето лице е Банка ОББ с нейната услуга за виртуален ПОС терминал.

 

 1. Как се събира информацията?
  Личната информация, която се  обработва през сайта, може да се събира по следните начини, заедно и поотделно:
  1. Предоставена лично и доброволно от посетителя;
  2. Събрана автоматично от и през сайта, включително през информационни системи по т. II.
  3. чрез “бисквитки” за оптимизиране на неговото представяне и анализ.

Ако желаете да научите повече за тези технологии, за това как те действат и как ние ги използваме, моля моля посетете нашата ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ.

 

 1. Защо се събират и обработват данни, и на какво правно основание?
  Дружеството използва описаната по-горе информация за различни цели, въз основа на съответните правни основания, а именно:
Категория данни Цел на обработването Правно основание съгласно Регламент относно  защитата на данните  (GDPR)
 1. Две имена
 2. Актуален имейл адрес
 3. Актуален телефон
За предоставяне на услуга и функционалност на сайта и лична комуникация Чл. 6, ал.1 а) - субектът на данни е дал съгласие за обработване на личните му данни (посредством избора и създаване на потребителски профил в сайта)
 1. Лични имена или псевдоним
 2. Валиден имейл адрес
 3. Телефон
 4. Физически адрес
 5. Лични предпочитания
 6. данни за счетоводни документи
За изпълнение на договорни ангажименти 1. Чл. 6, ал.1 б) - обработването е необходимо за изпълнението на договор (покупко-продажба на стоки)
 1. IP адрес
 2. Използван браузър
 3. Езикови настройки
 4. Вид ползвано устройство
 5. Вид операционна система
За предоставяне на пълната функционалност на Сайта 1. Чл. 6, ал.1 б) - обработването е необходимо за изпълнението на договор (предоставяне на услуга - ползване на уебсайт)
 1. Лични имена
 2. Телефон и/или имейл
 3. Физически адрес за кореспонденция
Официални, законови и/или системни предупреждения, юридически цели 1. чл. 6, ал. 1 в) - за спазването на законово задължение, приложимо спрямо администратора на лични данни
Аналитични данни: Подобряване на предоставяните от сайта услуги и статистика 1. Чл. 6, ал. 1 е) - легитимен интерес
Маркетнигови данни Профилиране на потребители и таргетиране на реклами 1. Чл. 6, ал. 1 а) - предоставено съгласие за обработване на от субекта на данни

 

 1. Период на съхранение на личните данни
  Събраната потребителска информация през сайта се съхранява за следните срокове:
Категории данни Начин на събиране Цел за ползването Срок на съхранение
 1. Две имена
 2. Актуален имейл адрес
 3. Актуален телефон
Пред раздел за създаване и управление на личен потребителски профил  За предоставяне на услуга и функционалност на сайта и лична комуникация До прекратяване на потребителския профил
 1. Лични имена или псевдоним
 2. Валиден имейл адрес
 3. Телефон
 4. Физически адрес
 5. Лични предпочитания
 6. данни за счетоводни документи
Съгласно лично предоставените данни от потребителите през съответния профил За изпълнение на договорни ангажименти Съгласно нормативно-установените срокове за съхранение на счетоводна и договорна информация. (до 10 г.)
Аналитични данни През “бисквитки” и сходни технологии За предоставяне на пълната функционалност на Сайт До 24 месеца (съхраняват се само от трети лица)
Данни за маркетингови цели През “бисквитки” и сходни технологии Профилиране на потребители и таргетиране на реклами До 24 месеца (съхраняват се само от трети лица)

 

 1. Мерки за гарантиране на законосъобразно и добросъвестно обработване. Какви мерки сме предприели за опазване на вашите данни?
  В съответствие с Европейското законодателство Дружеството поддържа подходящи и необходими технически и организационни мерки защитата на данните на потребителите, включително и за предотвратяване на неупълномощен достъп до тях и/или до тяхното неправилно използване.
  Дружеството използва бизнес системи, процедури и информационни технологии, с които адекватно защитаваме вашите лични данни и осигуряване тяхната безопасност.
  Единствено оторизиран персонал има достъп до личните данни в нашите информационни системи.

 

 1. Как гарантираме сигурността?
  Събраните данни от потребителите на Сайта са систематизирани в регистри, които са обект на криптографска защита. Самите регистри с данни са разположени върху твърдата памет на компютърни системи с ограничен технически и физически достъп, само от квалифициран и обучен персонал.

 

 1. С кого споделяме вашата информация?
  Дружеството не споделя лични данни на потребителите на Сайта.
  Въпреки това, възможно е в определени ситуации да споделим вашата лична информация с трети лица в следните случаи:
Субект на споделяне Описание Основание съгласно Общ Регламент относно защитата на данните (GDPR)
Счетоводство и контрол За изпълнение на задължения по счетоводен закон или утвърдени международни счетоводни стандарти. Чл. 6, ал 1, т. “в”
Специален орган на власт - админситративен, съдебен и/или орган на изпълнителната власт
 1. При необходимост и задължение за разкриване на търговска тайна;
 2. Във връзка с разрешаване на правни спорове пред компетентен съд и/или арбитраж;
 3. Споделяне на информация с правоохранителни органи и финансови институции, когото това се налага от закон или е крайно необходимо за предотвратяване, установяване или преследване на криминална дейност или измами.
Чл. 6, ал 1, т. “в”

 

 1. Права на Потребителите във връзка с личните данни
  По-долу представяме правата на всеки краен потребител - субект на данни, гарантирани от Европейското законодателство за защита на личните данни:
Вид право Описание Релевантност към Сайта
Право на информация

При предоставяне на своите лични данни или преди те да бъдат събрани от администратора за обработване Потребителят има право да бъде информирани относно следните основни обстоятелства:

 1. Кой е администраторът;
 2. Какви са целите на обработването;
 3. Какво е правното основание и/или законови интереси;
 4. Кой може да получи данните;
 5. Какъв е срокът за тяхното съхранение;
 6. Какви са правата на потребителите;
 7. Извършва ли се автоматично вземане на решение, включително профилиране.
Да
Право на достъп Потребителят има право на достъп до своите лични данни, която Сайтът обработва. Това включа данните от “Право на информация”, както и източникът на лични данни, и категориите данни, които се обработват. Когато личните данни не се събират директно от Потребителя, последният следва да поучи и информация относно начина на събиране, вида обработване, наличното правно основание. Да
Право на коригиране Потребителят има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточни лични данни, свързани с потребителя - субект на лични данни. Да
Право на изтриване Потребителят има право да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне. Да
Право “да бъдеш забравен” Когато администраторът е направил личните данни обществено достояние и е задължен да ги изтрие, то той следва да предприеме разумни стъпки, за да уведоми останалите администратори, обработващи личните данни, че субектът на данните е поискал изтриване от тези администратори на всички връзки, копия или реплики на тези лични данни. Не
Право на ограничаване на обработването на лични данни

Потребителят има право да поиска от администратора ограничаване на обработване при наличие на поне една от следните хипотези:

 1. Точността на данните е оспорена от потребителя;
 2. Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае тяхното изтриване;
 3. Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за упражняването или защитата на свои правни претенции;
 4. Потребителят е възразил срещу обработването на данните и се очаква приключване на проверката от администратора. В срока на ограничение на обработването, данните могат да продължат да бъдат съхранявани от администратора.
Не
Право на пренос на данни

Потребителят има право да получи от администратора личните данни, които го засягат и които Потребителят е предоставил на администратора, ако:

 1. Обработването се извършва по автоматизиран начин;
 2. Обработването се основава на съгласие или в изпълнение на договорно задължение. Това право включва и задължението на администратора да прехвърли на друг администратор указаните от Потребителя лични данни.
Да
Право на възражение срещу обработка на лични данни Потребителят има право да възрази срещу обработката на неговата лична информация, която е предоставена на администратора въз връзка с изпълнение на задача от обществен интерес, необходима е за целите на легитимните интереси на администратора, извършва се профилиране или директен маркетинг. При упражняване на това право личните данни на потребителя може да бъдат изтрити от устройствата на администратора. Не
Право да не бъде обект на обработка, включително при профилиране Потребителят има правото да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране. Не
Право да бъде подадена жалба Потребителят има право да подаде жалба до надзорен орган (Комисия за защита на личните данни), ако счита, че обработването на лични данни, които се отнасят до него, нарушава разпоредбите Общия регламент относно защитата на данните. Субектът на данни може да упражни това право в държавата членка на своето обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемо нарушение. Да

 

Ако искате да научите повече за предоставените ви права, за начина на тяхното упражняване и процедурите за това, можете са посетите информационният уебсайт на Европейския надзорен орган за защита на личните данни или на надзорния орган за Р България - Комисия за защита на личните данни.

 

 1. Как можете да упражните правата си?
  Потребителят може винаги и по всяко време да упражни своите права. За да можем да бъдем максимално полезни в този процес, е необходимо да ни изпратите запитване по стандартна поща или по имейл на посочените по долу адреси.

 

 1. Кой е отговорен за обработването на личните данни?
  Във връзка с обработването на лични данни през Сайта, Дружеството действа в качеството си на администратор на лични данни и администратор на Сайта.

 

Данни за контакт с администратора на данни
Наименование “ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ ООД
Адрес на управление гр. Велико Търново, ул.Самуил 6
Единен идентификационен код (ЕИК) 104518906
Управител/Представляващ Заедно и поотделно - Димитър Хинов, Снежана Хинова и Росен Хинов
Имейл адрес vali@vali.bg ; office@vali.bg
Телефон за връзка +359 62 610 909 ; +359 62 610 924; + 359 62 610 930
Данни за контакт с надзорния орган във връзка със защитата на личните данни
Наименование Комисия за защита на личните данни
адрес България, София, 1592, бул. “Проф. Цветан Лачаров” №2
имейл kzld@cpdp.bg
Телефон за контакт + 359 2 9153518

 

Ако имате въпроси или коментари относно настоящата политика за лични данни, можете да изпратете запитване на чрез писмо по поща или по имейл на следния електронен адрес: reklama@vali.bg

 

Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ е приета и утвърдена от управителя на “ВАЛИ КОМПЮТЪРС” ООД – Димитър Хинов  на 30.06.2018 г.

 

Политиката е съобразена с действащото към момента на утвърждаване законодателство, както и с общоевропейската и национална правна рамка в сферата на защитата на личните данни.

 

Дата на публикуване: 30.06.2018