Общи условия


 

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

  Настоящите общи условия за ползване съставляват споразумение, което урежда отношенията между „ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ ООД (Дружеството) в качеството му на администратор на уебсайта valiprint.bg (Сайта) и неговите крайни потребители.

  „ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ ООД е търговско дружество със седалище в гр. Велико Търново, България и адрес на управление на дейността: България, гр. Велико Търново, 5000, ул. “Самуил” № 6. Дружеството е вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 104518906 и се представлява заедно и поотделно от управителите Димитър Хинов, Снежана Хинова и Росен Хинов.

  Настоящото споразумение се прилага към информационните услуги и системи, достъпни през Сайта, съкратени мобилни версии на сайта или приложенията към него, както и всяко друго приложение и услуга, които са или могат да бъдат свързани с това споразумение.

  С факта на зареждане на Сайта от крайно устройство Потребителят изразява съгласието си да се запознае настоящата Общи условия за ползване на сайта и приложенията към тях, като се съобразява с подледните и ги спазва.

 

 1. ПОНЯТИЯ

  При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия за ползване, използваните термини ще имат следното значение:

 

 1. “Администратор на лични данни“ означава лице, което само или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.
 2. „IP Адрес” (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 3. “Бисквитки (cookies)” са малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Крайния потребител и дават възможност за възстановяване на информация за него, като идентифицират използваното крайно устройство и/или браузър.
 4. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 5. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 6. „Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
 7. „Информационна система” или “Система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
 8. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“).
 9. „Непоискани търговски съобщения“ са търговски съобщения, изпратени без предварително искане от страна на получателя.
 10. „Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
 11. “Потребител” или “Краен потребител” е всяко физическо лице, което ползва предоставяните през Сайта информационни услуги и ресурси и което действа извън рамките на своята търговска дейност, занаят или професия.
 12. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 13. „Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.
 14. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
 15. “Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
 16. „Уебсайт” e обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, текст, програми (софтуер), звуци, снимки, изображения, електронни препратки или други материали и ресурси.
 17. „Уебсайтът valiprint.bg" или “Сайтът” е уебсайт, собственост на Дружеството, посредством който на Крайните потребителите се предоставят различни информационни услуги и ресурси, предмет на настоящите Общи условия за ползване.
 18. „Услуги” са услугите, предоставяни посредством Сайта .
 19. “Физическо лице, което може да бъде идентифицирано” е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

 

 1. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

  Дружеството предоставя на Потребителя чрез Сайта ползването на Услугите при добросъвестно, стриктно и осмислено спазване на правилата и изискванията на настоящите общи условия.

  Потребителят се съгласява, че приема и се обвързва с настоящите Общи условия за ползване на Сайта със самия факт на зареждане на неговото съдържание в паметта на използваното крайно устройство.

  Предоставянето на Услугите не обхваща осигуряване на компютърно и/или друго клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и свързаност за пренос на информационни пакети между потребителя и интернет страницата, необходими за осъществяване на достъп до сайта.

  Тъй като предоставяните Услуги са разнообразни и постоянно допълвани, модифицирани и развивани, с оглед тяхното подобряване и ефективност, то те и режимът на тяхното предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от Дружеството.

 

 1. ФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА САЙТА

 

 1. Териториален и персонален обхват на дейността

  Сайтът и Услугите, предлагани чрез него не са ограничени в конкретни териториални граници.

  Сайтът и Услугите, предлагани чрез него, са насочени приоритетно към Потребители от Европейския съюз.

  Сайтът и Услугите, предлагани чрез него, могат да бъдат насочени и към Потребители от трети страни без наличие на какъвто и да било дискриминационен признак.

 

 1. Цел на Сайта

  Целта на Сайта се изразява в три главни направления:

  Първо, да се информират Потребителите за дейността на дружеството във връзка с предлаганите от него стоки и услуги, както и за условията за продажби и съвместна дейност.

  Второ, да се създаде платформа, през която Потребителите да могат да правят онлайн поръчки на стоки и да сключват договори за покупко-продажба на предлагани от Дружеството стоки и услуги, включително и за извършване на онлайн плащания.

  Трето, да се информират Потребителите на сайта за детайлите за контакт с Дружеството, в случай че се нуждаят от допълнителна информация, имат запитвания, коментари или препоръки, както и да получат информация за своите права и начина на упражняването им.

 

 1. Сключване на споразумението

  Споразумението между Потребителя и Дружеството поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен по-горе.

  Споразумението се сключва на български език.

  С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез електронна поща.

  Потребителят се съгласява да бъде адресант и да получава електронни изявления от Сайта и неговия администратор.

  Страните се съгласяват, че изпращаните помежду им съобщения чрез електронна поща съставляват електронни изявления и че придружаващата ги информация съставляват идентифициране на Сайта, респективно Потребителя, като автор и титуляр на тези електронни изявления, и е електронен подпис, на който страните признават стойността на саморъчен подпис в техните отношения.

  Настоящото споразумение има действие до преустановяване от Потребителя на ползването на Услугите, достъпни през Сайта.

  Сайтът, неговите услуги и съдържание не са насочени към непълнолетни лица.

 

 1. Права и задължения на потребителя

  Потребителят има право на достъп в реално време (online) до Услугите, предоставяни чрез Сайта при спазване на изискванията за достъп, определени от Дружеството.

  Потребителят има право на достъп до Потребителското съдържание, както и до всяко друго съдържание, публикувано в Сайта, единствено за лично ползване.

  Правото на достъп, предоставено на Потребителя, не включва правото да копира или възпроизвежда информация, или да използва защитени обекти на интелектуална или индустриална собственост, освен на незначително количество информация, предназначено само за лично ползване, при условие че такова ползване не уврежда законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална или индустриална собственост, и копирането или възпроизвеждането е извършено с нетърговска цел.

  Потребителят се задължава при използване на предоставяните Услуги:
  1. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на тези Условия за ползване;
  2. 2.да не извлича с технически средства или по технически начин никакви информационни ресурси или части от тях, включени в базите данни, достъпни чрез Сайта и по този начин да създава своя собствена база данни в електронна или каквато и да било друга форма.
  3. да не се представя за друго лице или за представител на лице, което не е упълномощен да представлява или по друг начин да заблуждава Сайта или трети лица за самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
  4. да уведомява незабавно Дружеството за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
  5. да не извършва дейност, която включва ползването на вируси, ботове, червеи или друг вид компютърен код, файлове или програми, които прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно устройство, или по друг начин позволяват неразрешено ползване на или достъп до компютърно устройство или компютърна мрежа.

 

 1. Регистриране на потребител и електронни продажби

  Дружеството предоставя възможност за посетителите на сайта да създадат свой профил чрез попълване на форма за регистрация. При първоначалната регистрация на потребителски профил в сайта се изисква минимална лична информация. Ако искате да разберете повече относно вида данни на начина на тяхното обработване, запознайте се с нашата Политика за лични данни.

  След успешно завършване на процеса по регистрация потребителите могат да изберат предлагани от дружеството сроки и услуги и да направят валидни поръчки за покупката им. Потребителите нямат функционална възможност да правят онлайн поръчки без да са влезли в своя профил на сайта.

  След генериране на валидна поръчка за покупка потребителите получават потвърждение за нея на предварително посочения имейл адрес.

  Във връзка с поръчаните стоки и/или услуги потребителите могат да избират начина на плащане. Сайтът дава възможност за плащане чрез наложен платеж, банков превод или с банкова карта. Разплащанията с банкова карта се извършват през онлайн ПОС терминал на Банка ОББ, гарантирайки високо ниво на сигурност при виртуалните парични трансакции.

  Потребителите имат възможност да закупят избрани стоки в своята виртуална кошница и на изплащане чрез кандидатстване за потребителски кредит, предоставен от “Уникредит Кънсюмър Файненсинг” ЕАД.

  След потвърждаване на направената покупка за Потребителя влизат в сила Общите условия за продажба на дружеството.  

 

 1. Ограничаване на отговорността на Дружеството
  • Дружеството предоставя Услугите чрез Сайта за ползване от Потребителя “както са” и “както са достъпни”.
  • Дружеството не гарантира или обещава конкретни резултати от ползването или от продължителна възможност за ползване на Услугите.
  • Дружеството не предоставя гаранции за това, че:
   1. ползването на Услугите от потребителя ще бъде непрекъснато, навременно, подсигурено и сигурно или безгрешно;
   2. евентуални дефекти в Услугите ще бъдат поправени;
   3. предоставяните Услуги или услугите, върху които последните са изградени, ще бъдат свободни от вируси или други вредни компоненти;
  • При никакви обстоятелства Дружеството няма да бъде отговорно за каквато и да било загуба или повреда произлизащи от:
   1. ползването на Услугите;
   2. проблеми или техническо нефункциониране във връзка с ползването на Услугите;
   3. материали, свалени чрез или във връзка с Услугите;
   4. потребителско съдържание;
   5. поведение на Потребители във връзка с Услугите, независимо дали в реално време (on line) или не (off line).
  • Дружеството не носи отговорност, ако потребителят не може да осъществи достъп до сайта, поради проблеми извън контрола на Сайта - софтуерен, хардуерен, проблем с връзката с Интернет или форс мажор.
  • Потребителят приема да носи отговорността за всички разходи по поддръжката, изправността или връзката на своята компютърна система или друго имущество, необходими за ползването на Услугите от Потребителя.
  • Дружеството си запазва правото за системна намеса в цялата функционалност на Сайта, включително, но не изчерпателно, за преустановяване на достъпа до него, при наличието на основателна причина за това.

 

 1. Неустойки

  До пълния обем, допустим от приложимото право, Дружеството няма да бъде отговорно за вреди, претърпени от Потребител, които са: 1. непреки; 2. последващи; 3. инцидентни; 4. наказателни, включително за вреди за пропуснати ползи, произлизащи от ползването или от невъзможност за ползването на Услугите.

  Независимо от горното отговорността на Дружеството към Потребителя за каквото и да било действие или бездействие, свързано с и по повод ползването на Услугите, винаги ще бъде ограничено до неустойка в размер на 100 лева.

 

 1. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

  Дружеството има право и може едностранно, по всяко време и без предварително предупреждение да модифицира настоящите Общи условия.

  Всички изменения на настоящите Общи условия ще се прилагат занапред.

  С всяко използване на Услугите и ресурсите на Сайта, включително и зареждането на Сайта в интернет, както и чрез натискане на електронна препратка в която и да е интернет страница от Сайта, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

  Продължаването на ползването на Сайта след извършени промени на Общите условия за ползване потвърждава приемането на измененията, които валидно обвързват Потребителя.

  Ако Потребител не е съгласен с общите условия за ползване на сайта, то той следва да не използва Сайта или която и да е от Услугите.

 

 1. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

  Настоящото споразумение влиза в сила незабавно от момента на неговото приемане от Потребителя и има действие до преустановяване ползването на услугите;

 

 1. СПОРОВЕ, КОМПЕТЕНТЕН СЪД И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

  Като основен принцип по изпълнението на това споразумение, страните възприемат взаимното разбиране и търпимите отстъпки. В този смисъл, страните се споразумяват да решават спорните въпроси, възникнали помежду им, в дух на добра воля и по пътя на преговорите.

  Всеки спор, разногласие или иск, произтичащ от или свързан с изпълнението, съответно – неизпълнението на това споразумение, следва да се решава от страните чрез договаряне и с добрата воля на всяка една от тях.

  При невъзможност за решаване на спорове, възникнали във връзка и по повод този договор, неговото изпълнение, съответно неизпълнение, страните се договарят да решават същите пред компетентния за това български съд, определен съобразно правилата на родовата подсъдност, съгласно действащото право на Република България.

  В случай на частноправен спор с международен елемент съдът, който е компетентен да разгледа спора, следва да бъде определен по правилата на международното частно право.

  Приложимото по настоящото споразумение право е това на Република България. В случай на частноправен спор с международен елемент, приложимото право следва да бъде определено по правилата на международното частно право.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ
Наименование “ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ ООД
Седалище България, гр. Велико Търново
Адрес на управление България, гр. Велико Търново, 5000, ул. “Самуил” № 6
ЕИК 104518906
Управляващи Заедно и поотделно - Димитър Хинов, Снежана Хинова и Росен Хинов
Имейл адрес reklama@vali.bg
Телефон за връзка +359 62 610 909 ; +359 62 610 924; + 359 62 610 930

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ са приети и утвърдени от управителя на “ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ ООД –Димитър Хинов– на 30.06.2018 г.

 

Общите условия са съобразени с действащото към момента на утвърждаване законодателство, както и с общоевропейската и национална правна рамка в сферата на защитата на личните данни.

 

Дата на публикуване: 30.06.2021